sklep@marelplus.pl  +48 58 762 06 30
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

 

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

                                                            

*Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

 1. Sprzedawca - MAREL PLUS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okrąg 1e, 80-871 Gdańsk, NIP 5842778636, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756219, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zawierana umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, sposób i termin dostarczania Klientowi zamówionych produktów, sposób i termin uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, powiększonej o opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne uzasadnione koszty jak również określa  uprawnienia Klienta, w tym w szczególności sposób i termin reklamacji oraz wykonania prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sklep Internetowy – teleinformatyczna platforma sprzedażowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem http://www.marelplus.pl, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedającego;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na

zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji lub dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres wskazany przez Klienta w

zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy Towaru przez przewoźnika;

 1. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie

przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

 1. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury,

sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;

 1. Towar – fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski produkty dostępne w Sklepie Internetowym;
 2. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu Internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;
 3. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

 

*Wszelką korespondencję związaną z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy kierować pod podany wyżej adres Sprzedawcy. Klienci mogą ponadto kontaktować się ze Sprzedawcą pod następującym adresem poczty elektronicznej: sklep@marelplus.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu: +48 58 76 20 632.

 

* Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego zarejestrowani Klienci mogą nabywać artykuły BHP i środki ochrony indywidulanej, objęte jego ofertą.

 

* Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu

http://www.marelplus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

*Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta.

 

* Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Przed dokonaniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do wskazania, czy żąda wystawienia faktury. W braku wskazania, wystawiany jest paragon.

 

* Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta,

 

2. Rejestracja

* W celu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu i wypełnienie umieszonego tam formularza

rejestracyjnego, poprzez dokładne uzupełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*), w tym podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail

Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

 

*Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego nie stanowi zobowiązania do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

 

 

*Warunkiem Rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

 

*W trakcie rejestracji Klient podaje swój login i hasło. W przypadku utraty przez Klienta hasła dostępu, o którym mowa powyżej należy wejść w zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego zakładkę ,,Strefa logowania”, a następnie wybrać w menu zakładki opcję ,,Przypomnij hasło” i wskazać adres e-mail, który został podany przez Klienta podczas rejestracji. Po prawidłowej weryfikacji danych Klienta, system Sklepu Internetowego automatycznie prześle na adres e-mail Klienta, utracone hasło dostępu. Hasło może być zmienione przez Klienta w każdym czasie.

 

*Klient ze względów bezpieczeństwa zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu oraz loginu do sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, w związku z udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

 

 

 

* Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie Sprzedawcy poprzez SMS i/lub pocztę elektroniczną, i/lub pocztę tradycyjną na podane przez siebie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe.

 

* Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta w przypadku:

a) zawieszenia, likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej,

b) niedokonywania przez Klienta zakupów przez okres dłuższy niż jeden rok,

c) naruszenia postanowień wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

*Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.

 

 

3. Zamówienie

 

* Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej

http://www.marelplus.pl przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni Robocze. Zamówienia

złożone w Dni Robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz święta i dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane pierwszego Dnia Roboczego następującego

po dniu złożenia zamówienia.

 

*Klient składa zamówienie, wskazując na Towar, którym chce kupić, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi

komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

* Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z uprzednim zapoznaniem się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich

przestrzegania.

 

* Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

 

* Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę przesłanego Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w formularzu. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obejmuje istotne elementy umowy sprzedaży,  tj. listę zamówionych Towarów wraz z obowiązującą ceną.

 

4. Warunki dostawy

*Zamówiony Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) pod wskazany przez Klienta

adres w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że ze względu na specyfikę zamówionego Towaru w potwierdzeniu przyjęcia

zamówienia został wskazany inny termin. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient ponosi koszty dostawy

określone w Cenniku wskazanym na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Koszty i sposoby dostawy oraz w ust. 6 niniejszego paragrafu.

 

*W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty innej niż „za pobraniem”, Zamówiony towar dostarczany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres w terminie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty ceny na rachunku bankowym. W razie braku wynagrodzenia za zamówienie w ciągu

21 dni od daty jego złożenia, przyjmuje się, ze Klient odstąpił od umowy sprzedaży, a transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

 

* Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

* W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia Towarów, które miałyby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się na

adres: sklep@marelplus.pl lub telefonicznie na numer: +48 58 76 20 632 w celu ustalenia indywidualnych warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy

Towarów objętych takim zamówieniem.

 

* Towar dostarczany jest Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (faktura VAT lub paragon).

 

* Koszty transportu i spedycji są zgodne z poniższą tabelą:

 

Ilość i masa paczek

Koszt transportu netto w PLN

Koszt transportu brutto w PLN

Uwagi

1 paczka do 30kg

16,00

19,68

 

2 paczki do 30kg /każda

30,00

36,90

 

3 paczki do 30kg/każda

43,00

52,89

 

 

 

 

Zamówienia powyżej kwoty 400 zł brutto (dotyczy cen detalicznych, nieuwzględniających rabatów, cen specjalnych i promocji) – koszty transportu opłaca Sprzedawca. 

 

 

* Koszty transportu i spedycji są doliczane automatycznie do całkowitej wartości zamówienia, w wysokości zależnej od wartości netto zamówienia, zgodnie z tabelą

wskazaną wyżej.

*Koszty transportu wskazane w tabeli powyżej dotyczą wyłącznie dostawy przesyłek na terenie Polski. Koszt transportu poza granice Polski jest ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.

 

* Koszty transportu zawarte w powyższej tabeli nie dotyczą sprzedaży towarów objętych promocjami. W wypadku zakupu towarów objętych promocjami koszty transportu

bez względu na wartość zakupionych towarów ponosi Klient.

 

* Zamówiony towar jest wysyłany przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklepie Internetowy nie realizuje wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

*W wypadku, gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, Sprzedawca może zaproponować Towar zastępczy, odpowiadający tej

samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

 

*Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić, czy:

a. opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia,

b. paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmami firmowymi Sprzedawcy i czy taśmy te nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśm firmowych dostarczanego przez Sprzedawcę towaru, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Klient zobowiązany jest złożyć reklamację przesyłki zgodnie z zasadami firmy kurierskiej w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towarów.

6. Ceny

* Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta i potwierdzona w wiadomości email Sprzedawcy.

*W przypadku, wystąpienia różnicy w cenie zamówionego Towaru wskazanej na stronie Sklepu Internetowego a ceną wskazaną w wiadomości e-mail potwierdzającej

złożenie zamówienia, Klient ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy sprzedaży.

* Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.marelplus.pl, po dokonaniu

przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów i formy płatności.

*Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, w tym przeprowadzenia promocji.

Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub

wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Płatność

*Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar oraz kosztów dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z

zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

* Płatności za zamówiony Towar mogą być dokonywane w następujących formach:

a) gotówką przy odbiorze Towaru w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

b) przedpłatą w oparciu o wystawioną przez Sprzedawcę fakturę pro forma na rachunek bankowy nr:

PKO BP 02 1020 1811 0000 0202 0114 5911. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia i datę jego złożenia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku

bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji;

c) przelewem z odroczonym terminem płatności na rachunek bankowy nr: PKO BP 02 1020 1811 0000 0202 0114 5911 – ta forma płatności dostępna jest tylko dla

Klientów, którym Sprzedawca wcześniej potwierdził możliwość zapłaty ceny Towaru przelewem z odroczonym terminem płatności.

*Jednym z warunków realizacji zamówienia z odroczonym terminem płatności jest przesłanie faksem, mailem lub za pośrednictwem poczty polskiej kopii

następujących dokumentów:

a) wpisu do CEiDG lub odpisu z KRS Klienta,

b) zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON Klienta,

c) decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

* W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez

nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

* W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest odzież oznakowana (nadrukiem, haftem, itp.) lub nietypowa (np. szyta na miarę lub z materiałów o nietypowych

kolorach) Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia.

8 Gwarancja i rękojmia

* Towar może posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego

opisie na stronie Sklepu Internetowego. Większość Towarów posiada gwarancję realizowaną bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe ich producentów. Dokładne

adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów.

* Jeżeli Towar objęty jest gwarancją, jej warunki określa karta gwarancyjna Towaru.

*W przypadku gdy Towar posiada gwarancję Sprzedawcy, naprawiony towar odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gwarancja na Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

* Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

*Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towary wyłącza się w stosunku do wszystkich Klientów niebędących konsumentami, w tym w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

* Reklamacje należy składać na adres e-mail Sklepu Internetowego: sklep@marelplus.pl z dopiskiem „Reklamacja e-sklep”.

* Zwracany Towar należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz miarę możliwości z dowodem zakupu (jeżeli sprzedaż potwierdzona została paragonem). Koszt przesłania

reklamowanego Towaru po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta pokrywa Sprzedawca.

* Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

* W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

Reklamacji nie podlegają m.in.:

 a) zniszczenia produktów następujące w procesie naturalnego zużywania się kupionych towarów;

 b) towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia, itp.), jak również powstałe z braku lub

niewłaściwej konserwacji;

 c) wygoda lub komfort zakupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek, masek, słuchawek, itp.).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami

na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i

przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie usług.

9 Odstąpienie od umowy

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

*Postanowienia objęte niniejszym punktem Regulaminu dotyczące prawa do odstąpienia do umowy sprzedaży stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

* W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia –

telefonicznie oraz sporządzić pismo i wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

* Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

* Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

*W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

* W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać Sprzedawcy na własny koszt na adres:

MAREL PLUS sp. z o.o. sp.k.

ul. Okrąg 1 E,

80-871 Gdańsk

z dopiskiem ,,Sklep Internetowy” w stanie niezmienionym. Towar oferowany jako komplet należy odesłać zwrotnie w całości w komplecie.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;

2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych

potrzeb Klienta;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę)

niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od

umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie

zgodzi się na inne rozwiązanie.

 

10. Ochrona danych osobowych

Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera przez MAREL PLUS sp. z o.o. sp.k., ul. Okrąg 1E, 80-871 Gdańsk, w tym na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest MAREL PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność pod adresem ul. Okrąg 1E, 80-871 Gdańsk, e-mail: sklep@marelplus.pl, tel. +48 58 76 20 630, fax: +48 58 76 20 631.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą na wysyłanie newslettera na wskazany adres e-mail,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
 • wykonania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu dokonania zapisu na newsletter i potwierdzenia chęci jego otrzymywania poprzez link przesłany na wskazany adres e-mail do czasu anulowania subskrypcji. W przypadku niepotwierdzenia chęci otrzymywania newslettera poprzez link przesłany w wiadomości na podany adres e-mail, dane będą przechowywane przez okres 3 dni od dnia dokonania zapisu, po czym zostaną skasowane.
 3. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 7. W toku przetwarzania, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

11 Postanowienia końcowe

* Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za

pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie

produktu.

* Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

* Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu prze Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone

przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.

* W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

*Wszelkie spory wynikające z umów, w tym umów sprzedaży zawartych między Klientem będącym przedsiębiorcą a Sprzedawcą, jak również usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów będących przedsiębiorcami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe według siedziby Sprzedawcy.

*Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik Nr 1: Zgłoszenie reklamacyjne

Załącznik Nr 2: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy